Salvia Apiana
white sage - shrub - Mint Family (Lamiaceae)
salvia apiana
salvia apiana
white sage


salvia apiana
white sage
salvia apiana
salvia apiana
white sage


salvia apiana
white sage
salvia apiana
salvia apiana


salvia apiana
salvia apiana
salvia apiana
Apr 23 2011


salvia apiana
Apr 23 2011