Toxicodendron Diversilobum
poison oak - shrub - Sumac family (Anacardiaceae)
toxicodendron diversilobum
toxicodendron diversilobum
poison oak


toxicodendron diversilobum
poison oak
toxicodendron diversilobum
toxicodendron diversilobum
poison oak


toxicodendron diversilobum
poison oak
toxicodendron diversilobum
toxicodendron diversilobum
poison oak


toxicodendron diversilobum
poison oak
toxicodendron diversilobum
toxicodendron diversilobum
poison oak


toxicodendron diversilobum
poison oak